കേരളപ്പിറവിയോടനുബന്ധിച്ച് മലയാള വിഭാഗം സംഘടിപ്പിച്ച പുസ്തക പ്രദർശനം