SOF : IGKO 2023-’24 Results

SOF : IGKO 2023-’24 Results

Gold Medal of distinction:- Goutham Krishna (IB) & Nikhith Shyam N P(3B)

Gold Medal of Excellence :- 1. Nirupama A S ( 1A) 2. Arpitha L (2B) 3. Mithrabinda S Nair ( 2B) 4. Parthiv R Nair ( 2B) 5. Nivin M ( 3B) 6. Adwaith Jijo (4A) 7.A Arnav (5A) 8. Jahnavi S (5B) 9. Prathyush K( 5C) 10. Alok B (6A) 11. Teertha V Bhat (6B) 12. Rudra Prasanth ( 6C) 13. Vaishnavi S P ( 7A) 14. Kamisha C (7C) 15. Anakha A S (7C) 16. Athmaja A R ( 8A) 17. Samrat Nair ( 8C) 18. Kasi Balasree (8C) 19. B Jayanth Nair ( 9B)